Privacy verklaring

Inzake de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt u hier de privacy verklaring van Vermeulen Modeschoenen lezen en inzien.

U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u opslaan en verwerken bij contact en bij bestellingen die via onze website en / of in de winkel geplaatst worden. Daarbij omschrijven wij hoe wij omgaan met uw gegevens. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u automatisch akkoord hiermee.

Indien u hiermee niet akkoord gaat staat hieronder in onze privacy verklaring geschreven hoe u hierop kunt reageren.

Vermeulen Modeschoenen VOF, gevestigd aan de Kerkstraat 2A 5101BC te Dongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://vermeulenmodeschoenen.nl

Adres: Kerkstraat 2A 5101BC Dongen

Telefoonnummer: 0162313399

Dhr.S.Hondong is de Functionaris Gegevensbescherming van Vermeulen Modeschoenen. U kunt hem bereiken via vermeulenmodeschoenen@gmail.com. Begin uw onderwerp met “AVG:{Uw onderwerp}”

Welke persoongegevens verwerkt Vermeulen Modeschoenen?

Vermeulen Modeschoenen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vermeulenmodeschoenen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Daarnaast verzamelen wij nooit medische gegevens omtrent uw gezondheid of lichamelijke klachten over uw voeten. Uiteraard adviseren wij u aan de hand van deze informatie over de juiste schoen, maar de informatie zelf wordt niet verzameld, gedeeld of opgeslagen.  Ook hier geldt dat als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke en / of medische gegevens hebben verzameld, gedeeld of opgeslagen, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via vermeulenmodeschoenen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie en wordt u nader geïnformeerd over het verloop ervan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vermeulen Modeschoenen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen of diensten bij u af te leveren
 • Vermeulen Modeschoenen VOF analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te kunnen stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vermeulen Modeschoenen VOF neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door bestellingen die u plaatst middels het contactformulier, zoals deze actief is op onze website, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vermeulen Modeschoenen VOF) tussen zit. Vermeulen Modeschoenen VOF gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google’s e-mail dienst Gmail en WordPress plugin Contact Form 7. Door het invullen ervan gaat u als website bezoeker automatisch akkoord met deze privacy verklaring.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vermeulen Modeschoenen VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Website bestel informatie, noemende voor -en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, ip adres, bankrekening nummer worden niet langer bewaard dan de wettelijk bepaalde retourbeleid van 14 kalender dagen. Indien de bestellingen na verzending niet binnen 14 dagen retour worden aangemeld aan Vermeulen modeschoen worden de bovengenoemde gegevens verwijderd.
 • Facturen, noemende voor -en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, bankrekening nummer worden niet langer bewaard dan 7 jaar, zoals de wettelijke fiscale bewaarplicht voorschrijft.
 • Terugbel verzoeken, noemende voor -en achternaam en telefoonnummer(s) worden handmatig genoteerd en bewaard in een veilige omgeving, totdat u als klant wordt teruggebeld, daarna worden direct de gegevens vernietigd. De terugbel verzoeken worden niet langer dan 60 dagen bewaard.
 • Website informatie, noemende ip adressen en locatie gegevens worden automatisch bewaard in de database van de website, voor analytische doeleinde en het afstemmen van de website op haar bezoekers, maar ook voor de betere vindbaarheid van onze website. De gegevens worden niet langer bewaard dan 6 maanden en worden geheel geautomatiseerd op veilige manier verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vermeulen Modeschoenen VOF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vermeulen Modeschoen VOF deelt alleen de gegevens indien passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen ten aanzien van de beveilig van de persoonsgegevens.

Waaronder met:

 • Betaaldiensten
 • Hosting van onze website
 • Hosting van ons CMR systeem
 • Onze boekhouder

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vermeulen Modeschoenen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vermeulen Modeschoenen VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of het verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens te sturen naar vermeulenmodeschoenen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Vermeulen Modeschoenen VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vermeulen Modeschoenen VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vermeulenmodeschoenen@gmail.com. Vermeulen Modeschoenen VOF heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

-Organisatorische maatregelen zijn getroffen, waardoor het verkrijgen van persoonsgegevens onmogelijk wordt gemaakt voor passanten, middels 24 x 7 camerabeveiliging en een alarm. Dit wordt duidelijk vermeld bij het betreden van onze winkel.